ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

("Službeni glasnik RS", broj 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007 i "Službeni list SRJ", br. 42/2002)

Deo prvi - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se:

Deo drugi - POREZ NA IMOVINU

Predmet oporezivanja

Član 2.

Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:

Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 2) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.

Član 3.

(brisan)

Poreski obveznik

Član 4.

Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.

U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.

Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.

U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Poreska osnovica

Član 5.

Osnovica poreza na imovinu kod nepokretnosti, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, gde poreski obveznik ne vodi poslovne knjige, je tržišna vrednost nepokretnosti na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Visinu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje nadležni poreski organ, s tim što se ona svake godine umanjuje za amortizaciju po stopi od 1,5% primenom proporcionalne metode, a najviše do 70%.

Za nepokretnost izgrađenu odnosno stečenu u toku godine, za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, osnovica poreza je tržišna vrednost odgovarajuće nepokretnosti na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Član 6.

(NAPOMENA: Odredbe ovog člana primenjuju se od 1. jula 2001. godine)

Tržišna vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom osnovnih i korektivnih elemenata.

Osnovni elementi jesu :

Korektivni elementi jesu:

Član 7.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta, u smislu ovog zakona, je petostruki iznos godišnjeg katastarskog prihoda od tog zemljišta, prema poslednjem podatku organizacije nadležne za poslove katastra na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Član 8.

(brisan)

Član 9.

Način utvrđivanja poreske osnovice iz čl. 5. do 7. ovog zakona bliže uređuje ministar finansija.

Nastanak poreske obaveze

Član 10.

(NAPOMENA: Odredbe ovog člana primenjuju se od 1. jula 2001. godine)

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Poreske stope

Član 11.

Stope poreza na imovinu iznose:


________________________________________________________________________
Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
------------------------------------------------------------------------
(1) do 6.000.000 dinara Do 0,40%
------------------------------------------------------------------------
(2) od 6.000.000 do 15.000.000 porez iz podtačke (1) + do 0,80% na
dinara iznos preko 6.000.000 dinara
------------------------------------------------------------------------
(3) od 15.000.000 do 30.000.000 porez iz podtačke (2) + do 1,50%
dinara na iznos preko 15.000.000 dinara
------------------------------------------------------------------------
(4) preko 30.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + do 3% na
iznos preko 30.000.000 dinara
________________________________________________________________________

U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope, ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 1. ovog člana, porez na imovinu utvrdiće se primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz stava 1. ovog člana na prava na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji ne vodi poslovne knjige.

Poreska oslobođenja

Član 12.

Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti (iz člana 2. ovog zakona) iz člana 2. ovog zakona:

Porez na imovinu na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne plaća obveznik kad ukupna osnovica za sve njegove nepokretnosti na toj teritoriji ne prelazi iznos od 400.000 dinara.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na nepokretnosti koje se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda.

Trajnim davanjem drugim licima, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se svako ustupanje nepokretnosti drugom licu uz naknadu, koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana.

Porez na imovinu ne plaća obveznik - imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona, koju bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. avgusta 1995. godine, ako prognano lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihode, izuzev prihoda od zemljišta koje je predmet oporezivanja.

Porez na imovinu ne plaća se na građevinsko, odnosno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, koje je dato u zakup.

Poreski krediti

Član 13.

(NAPOMENA: Odredbe ovog člana primenjuju se od 1. jula 2001. godine)

Porez na prava iz člana 2. ovog zakona na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se 40% za obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše 70% utvrđenog poreza.

Porez na prava iz člana 2. ovog zakona na zgradi ili stanu u kojem stanuje član porodice obveznika umanjuje se po 10% za člana porodice obveznika i svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše do 30% utvrđenog poreza.

Utvrđeni porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m2, koji nisu na gradskom građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75%.

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda članova te zajednice.

Deo treći - POREZ NA NASLEĐE I POKLON

Predmet oporezivanja

Član 14.

Porez na nasleđe i poklon plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 5) ovog zakona, koje naslednici, odnosno poklonoprimci nasleđuju, odnosno prime na poklon.

Porez na nasleđe i poklon iz stava 1. ovog člana plaća se i na nasleđe i poklon prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog zakona, nezavisno od površine nasleđene ili na poklon primljene nepokretnosti.

Porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni gotov novac, štedne uloge, depozite u bankama, novčana potraživanja, prava intelektualne svojine, udele u pravnom licu, hartija od vrednosti, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog, i druge pokretne stvari.

Porez na poklon plaća se i u slučaju prenosa bez naknade imovine pravnog lica.

Upotrebljavano motorno vozilo, upotrebljavani plovni objekat, odnosno upotrebljavani vazduhoplov, u smislu ovog zakona, jeste motorno vozilo, plovni objekat, odnosno vazduhoplov koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano, upisano u propisani upisnik, odnosno za koje je bilo izdato uverenje ili potvrda o plovidbenosti, odnosno dozvola za upotrebu, na teritoriji Republike Srbije.

Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 4. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu.

Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se novčano primanje po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno na koje se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana.

Od oporezivanja po ovom zakonu izuzima se prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika.

Poreski obveznik

Član 15.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon je rezident i nerezident Republike Srbije koji nasledi ili na poklon primi pravo iz člana 14. st. 1. i 2. ovog zakona na nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz člana 14. stav 3. ovog zakona je rezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije, ili u inostranstvu.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz člana 14. stav 3. ovog zakona je nerezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Poreska osnovica

Član 16.

Osnovica poreza na nasleđe je tržišna vrednost nasleđene imovine, umanjena za iznos dugova, troškova i drugih tereta koje je obveznik dužan da isplati ili na drugi način izmiri iz nasleđene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

Kod drugog i svakog sledećeg rešenja o nasleđivanju između istog ostavioca i naslednika, odnosno kod drugog i svakog sledećeg poklona učinjenog od strane istog poklodavca poreskom obvezniku - poklonoprimcu, osnovicu poreza na nasleđe, odnosno poklon predstavlja zbir tržišnih vrednosti iz stava 1. ovog člana tekućeg i prethodnih nasleđa, odnosno tekućeg i prethodnih poklona.

Nastanak poreske obaveze

Član 17.

Poreska obaveza u odnosu na nasleđe nastaje danom pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju.

Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi - danom prijema poklona.

Ako je na nepokretnosti koja je predmet nasleđivanja ili poklona konstituisano pravo plodouživanja, poreska obaveza nastaje danom prestanka tog prava, osim kada je naslednik odnosno poklonoprimac lice koje je po odredbama ovog zakona oslobođeno obaveze plaćanja poreza na nasleđe i poklon.

Ako se prema zakonu, odnosno rešenju o nasleđivanju prodaja nasleđenih, odnosno na poklon primljenih pokretnih stvari iz člana 14. stav 3. ovog zakona može vršiti samo na osnovu odobrenja nadležnog organa ili po proteku određenog roka, poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti rešenja o dozvoli prodaje, odnosno danom prodaje stvari.

Ako ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju ili odluka suda nisu prijavljeni u smislu čl. 35. i 37. ovog zakona, ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđivanje ili poklon stvari, prava ili novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema članu 14. ovog zakona.

Poreske stope

Član 18.

Stope poreza na nasleđe i poklon su progresivne.

Član 19.

Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na nasleđe i poklon plaćaju po sledećim stopama:


________________________________________________________________________
Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
------------------------------------------------------------------------
do 300.000 dinara 2%
------------------------------------------------------------------------
preko 300.000 dinara 6.000 dinara + 2,5% na iznos preko
300.000 dinara
________________________________________________________________________

Obveznici koji su, u odnosu na ostavioca odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.

Poreska oslobođenja

Član 20.

Porez na nasleđe i poklon ne plaća se na novac, prava, odnosno stvari iz člana 14. stav 3. ovog zakona, ukoliko je pojedinačna tržišna, odnosno nominalna vrednost predmeta oporezivanja, odnosno njegov pojedinačni iznos manji od 9.000 dinara.

Član 21.

Porez na nasleđe i poklon ne plaća:

Ako naslednik, odnosno poklonoprimac iz stava 1. tačka 2) ovog člana promeni zanimanje pre isteka pet godina od dana kada je nasledio, odnosno primio na poklon imovinu, dužan je da o promeni zanimanja podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a kar" delatnosti, kao i u slučaju poklona ili otuđenja na drugi način bez naknade putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, obveznik poreza je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, poklona odnosno otuđenja, da plati porez na nasleđe i poklon koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana naslednik, odnosno poklonoprimac plaća porez na nasleđe i poklon po stopama iz člana 19. stav 1. ovog zakona.

Poreski kredit

Član 22.

Porez na nasleđe, odnosno na poklon, obračunat na poresku osnovicu iz člana 16. stav 3. ovog zakona, umanjuje se za iznos plaćenog poreza na nasleđe, odnosno na poklon, obračunatog na osnovicu koju čini zbir tržišnih vrednosti prethodno nasleđenih nepokretnosti, prava ili stvari, odnosno primljenih poklona od istog ostavioca, odnosno poklonodavca.

Deo četvrti - POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Predmet oporezivanja

Član 23.

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu:

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod davanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini u zakup, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, osim javnog građevinskog zemljišta.

Član 24.

Prenosom uz naknadu, u smislu člana 23. ovog zakona, smatra se i:

Član 24a

Prenosom uz naknadu, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Poreski obveznik

Član 25.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno prenosilac prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 5) i stav 2. ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je lice kome se daje na korišćenje, odnosno u zakup građevinsko zemljište.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je korisnik eksproprijacije.

Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja.

U slučaju iz člana 24. tač. 1), 2), 3) i 3a) ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnog prava je lice na koje se prenosi apsolutno pravo.

Kad se apsolutno pravo prenosi na osnovu ugovora o razmeni između dva lica, obveznik poreza je svaki učesnik u razmeni za pravo koje prenosi.

Član 26.

Lice - rezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 23. tač. 2) i 3) ovog zakona za prenos ostvaren u Republici Srbiji i van njene teritorije.

Lice - nerezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 23. tač. 2) i 3) ovog zakona samo za prenos ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima iz čl. 23. i 24. ovog zakona plaća se na prenos tih prava ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Poreska osnovica

Član 27.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti.

Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave podnete u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti.

Ako poreski organ u roku iz stava 2. ovog člana ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tač. 4) i 5) i stav 2. ovog zakona, poresku osnovicu čini tržišna vrednost prava koja se prenose, odnosno daju u zakup, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog zakona, poresku osnovicu čini naknada za eksproprisanu nepokretnost, ako je poreska prijava podneta u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona.

U slučaju prenosa apsolutnog prava koji nije obuhvaćen odredbama st. 1. do 5. ovog člana, poresku osnovicu čini tržišna vrednost apsolutnog prava, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

Član 28.

Kod razmene prava iz čl. 23, 24. i 24a ovog zakona, poreska osnovica se utvrđuje za svako pravo koje je predmet razmene, u skladu sa odredbom člana 27. ovog zakona.

Nastanak poreske obaveze

Član 29.

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava.

Kad je predmet ugovora iz stava 1. ovog člana nepokretnost kao buduća stvar, poreska obaveza nastaje primopredajom, odnosno stupanjem u posed nepokretnosti.

Kad nije sačinjen punovažan ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom kada je kupac, odnosno učesnik u razmeni stupio u posed nepokretnosti.

Ako se prenos apsolutnih prava vrši po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, poreska obaveza nastaje danom smrti primaoca izdržavanja, odnosno danom smrti saugovarača ako je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, a ugovorom nije određeno da svojina prelazi na davaoca izdržavanja u trenutku smrti trećeg lica.

Ako se prenos apsolutnog prava vrši na osnovu odluke suda, odnosno rešenja nadležnog upravnog organa, poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti te odluke, odnosno danom konačnosti tog rešenja.

Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava ili odluka suda, odnosno rešenje nadležnog upravnog organa nisu prijavljeni ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos.

Poreske stope

Član 30.

Stope poreza na prenos apsolutnih prava su proporcionalne i iznose:

Poreska oslobođenja

Član 31.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se:

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a kar" delatnosti, kao i u slučaju prodaje ili otuđenja uz naknadu na drugi način putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, sticalac prava svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, prodaje, otuđenja, a obveznik poreza - da plati porez na prenos apsolutnih prava koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu.

Lice na koje je preneto pravo svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu za taksi ili "rent a kar" koji je posebno označen, solidarni je jemac za izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Odredba stava 1. tačka 3) ovog člana ne primenjuje se na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, odnosno upotrebljavanom plovnom objektu.

Član 31a

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana iz stava 1. ovog člana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana.

Član 31b

Pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama člana 31a ovog zakona nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

Nadležni poreski organ vodi evidenciju o ugovorima o kupoprodaji stanova za koje je taj organ utvrdio pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana i člana 31a ovog zakona, o iznosima poreza na prenos apsolutnih prava koji zbog toga nisu naplaćeni na teritoriji jedinice lokalne samouprave, o kupcima prvog stana i o članovima njihovog porodičnog domaćinstva za koje je to pravo iskorišćeno.

Nadležni poreski organ je dužan da tromesečno, u roku od dvadeset dana po isteku tromesečja, Ministarstvu finansija - organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove budžeta, dostavlja izveštaj o iznosima poreza iz stava 2. ovog člana, u prethodnom tromesečju.

Deo peti - UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU

Član 32.

Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na način i određen ovim zakonom.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Utvrđivanje poreza

Član 33.

Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podatkaa kojima nadležni poreski organ raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

Promene u toku godine od značaja za visinu poreske obaveze poreza na imovinu ne utiču na utvrđenu poresku obavezu za tu godinu.

Član 34.

Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese poresku prijavu sa tačnim podacima, do 31. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na obveznika koji porez na dohodak građana za prihode od poljoprivrede i šumarstva plaća prema katastarskom prihodu.

Na imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.

Obveznik poreza na imovinu koji je podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu podnosi novu prijavu, osim u slučaju promene podataka sadržanih u prijavu koji su od uticaja na visinu poreske obaveze.

U slučaju iz stava 4. ovog člana prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

Prijava iz ovog člana podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi.

Član 35.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da podnese poresku prijavu sa tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 17. st. 1. do 4. ovog zakona.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik nasleđuje ili prima na poklon.

Ako obveznik nasleđuje ili na poklon prima pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. stav 3. ovog zakona, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno poreskom organu u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište.

Ako obveznik iz stava 3. ovog člana nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije osnovan, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi predmet nasleđa, odnosno poklona, odnosno poreskom organu u opštini u kojoj je ostavilac, odnosno poklonodavac imao, odnosno ima prebivalište, odnosno sedište.

Ako obveznik nasleđuje ili prima na poklon istovremeno nepokretnost i pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. ovog zakona, poresku prijavu za nepokretnost podnosi poreskom organu iz stava 2. ovog člana, a poresku prijavu za pokretne stvari ili prava poreskom organu iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana.

Član 36.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu sa tačnim podacima, u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 29. st. 1. do 5. ovog zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, osim u slučaju iz člana 39a ovog zakona.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 31a ovog zakona, uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana.

Sadržinu i obrazac izjave iz stava 2. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost - u slučaju prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti.

U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište.

Ako obveznik nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije osnovan, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, za prenos apsolutnih prava iz stava 5. ovog člana prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je prenos ostvaren.

Na istovremeni prenos nepokretnosti i ostalih apsolutnih prava iz člana 23. i člana 24. tač. 1) i 4) ovog zakona, prijava iz stava 1. ovog člana za nepokretnost podnosi se poreskom organu iz stava 4. ovog člana, a za prenos ostalih apsolutnih prava poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana.

Na prenos celokupne imovine pravnog lica iz člana 24. tač. 2), 3) i 3a) ovog zakona prijava se podnosi poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana.

Član 36a

Na zahtev ministarstva nadležnog za poslove finansija, jedinica lokalne samouprave dostaviće podatke koji se odnose na utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Član 37.

Sud je dužan da nadležnom poreskom organu nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru kojim se vrši prenos prava svojine, odnosno drugog prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, dostavi primerak ugovora najkasnije u roku od 10 dana od dana overe potpisa ugovarača.

Pravosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno odluku suda o utvrđivanju prava svojine i drugih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, sud je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno odluke.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) dužan je da Poreskoj upravi dostavi podatke o obavljenom prenosu hartija od vrednosti bez naknade, odnosno prenosu za koji se naknada ne isplaćuje u novcu, u roku od deset dana od dana izvršenog prenosa.

Zavod za intelektualnu svojinu dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi podatke o obavljenom prenosu prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, ili o izvršenim uslugama u posredovanju u prenosu prava, u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.

Podatke iz stava 3. ovog člana i način njihovog dostavljanja bliže određuje ministar finansija.

Član 38.

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon.
(NAPOMENA: Odlukom Saveznog ustavnog suda IU broj 176/98 utvrđuje se, da odredba ovog člana nije saglasna sa Ustavom SRJ i Zakonom o osnovama svojinskopravnog odnosa - ceo tekst Odluke videti na kraju!)

Član 38a

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon.

Član 38b

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredaba ovog zakona i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o stopama poreza na imovinu na čijoj teritoriji se imovina nalazi koja važi na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Član 39.

Porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuju se rešenjem nadležnog poreskog organa, osim u slučaju iz člana 39a ovog zakona.

Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

Razliku između poreza utvrđenog rešenjem poreskog organa i akontaciono uplaćenog poreza na tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Član 39a

Kada se prenos apsolutnog prava na hartijama od vrednosti vrši uz naknadu u novcu, u Centralnom registru, istovremeno sa saldiranjem novca od strane Centralnog registra, izuzetno od odredbe člana 40. ovog zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se po odbitku od tržišne vrednosti prenetog apsolutnog prava, bez umanjenja za naknade koje obveznik plaća u postupku sprovođenja prenosa prava pred Centralnim registrom, kao poreske osnovice.

Centralni registar, za prenos hartija od vrednosti na koji se plaća porez na prenos apsolutnih prava, za svakog obveznika poreza na prenos apsolutnih prava, u ime i za račun obveznika, obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisani račun javnih prihoda porez iz stava 1. ovog člana, u momentu obračuna naknade učesnicima koji su na finansijskom tržištu vršili usluge poreskog obveznika.

Za poslove iz st. 1. i 2. ovog člana Centralni registar od obveznika može naplatiti proviziju, u skladu sa aktima Centralnog registra, na koja prethodnu saglasnost daje republička organizacija nadležna za davanje saglasnosti na akte Centralnog registra, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Član 39b

Nadležni poreski organ utvrđuje pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama čl. 31a i 31b stav 1. ovog zakona, na osnovu podataka iz člana 33. stav 1. ovog zakona, izjave kupca iz člana 36. stav 2. ovog zakona, kao i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog prava.

Član 40.

Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava plaćaju se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 41.

(ovaj član prestaje da važi 1. januara 2003. godine)

Na zahtev obveznika, poreski organ može u opravdanim slučajevima odobriti poček ili plaćanje dospele obaveze u ratama.

Poček, odnosno plaćanje dospele obaveze u ratama određuje se posebnim rešenjem, a rok plaćanja ne može biti duži od 6 meseci od dana dostavljanja rešenja.

Za vreme počeka, odnosno plaćanja u ratama dospelih obaveza, vrši se obračun kamate po stopi koja je jednaka polovini stope po kojoj se obračunava kamata za slučaj docnje u plaćanju poreza.

Jemstvo

Član 42.

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, jemči supsidijarno za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno za plaćanje poreza na poklon.

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, koji se ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na poklon, jemči solidarno za plaćanje tog poreza.

Deo šesti - KAZNENE ODREDBE

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ako ne obračuna, ne obustavi i ne uplati ili pogrešno obračuna porez po odbitku iz člana 39a ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Centralnom registru, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Član 44.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, odnosno pravnom licu iz člana 37. ovog zakona, ako:

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i:

Deo sedmi - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Ne plaća se porez na imovinu na prava na nepokretnosti za koja je ugovorom o stranom ulaganju, zaključenim pre 1. januara 1992. godine u skladu sa zakonom, utvrđeno da se neće uvoditi nove poreske obaveze.

Ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po odredbama ovog zakona na koji se, po propisima koji su bili u primeni kada je osnov prenosa nastao i prenos izvršen u skladu sa propisima, a do stupanja na snagu ovog zakona, ovaj porez nije plaćao.

Član 46.

Stope poreza na imovinu iz člana 11. tačka 2) ovog zakona primenjuju se na prava na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, ako su na dan 31. decembra 2000. godine pripadala obvezniku koji ne vodi poslovne knjige.

Član 47.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje i naplatu je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, u kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneto prvostepeno rešenje, utvrdiće se primenom propisa koji su važili u momentu kada je postupak započet, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 48.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99 i 54/99), osim odredaba čl. 2-13. koje prestaju da važe 1. jula 2001. godine.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, primenjivaće se Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 8/96 i 7/99), Pravilnik o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na promet nepokretnosti i prava ("Službeni glasnik RS", br. 19/92 i 11/93) i Pravilnik o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 9/97 i 46/98).

Član 49.

Odredbe čl. 2-13. ovog zakona primenjuju se od 1. jula 2001. godine.

Porez na imovinu po odredbama čl. 2-13. ovog zakona utvrđuje se za razdoblje od 1.jula do 31. decembra 2001. godine, a porez na imovinu utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa za 2001. godinu po odredbama čl. 2-12. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99 i 54/99) plaća se u visini i rokovima utvrđenim rešenjem za prvo i drugo tromesečje 2001. godine.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODLUKA SAVEZNOG USTAVNOG SUDA IU broj 176/98 ("Službeni list SRJ", broj 42/2002 i "Službeni glasnik RS", broj 45/2002)

ODLUKA O OCENJIVANJU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDBE ČLANA 35. ODNOSNO ČLANA 38. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

1. Savezni ustavni sud, povodom inicijative Darka Petričevića i Matić J. Milorada, advokata iz Beograda, Rešenjem I U broj 176/98 od 12. juna 2001. godine, pokrenuo je postupak za ocenjivanje saglasnosti odredbe člana 35. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99, 54/99 i 26/2001) i člana 38. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001č) sa Ustavom SRJ i Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90 i "Službeni list SRJ", broj 29/96). Rešenje o pokretanju postupka dostavljeno je na odgovor donosiocu osporenih akata. Narodna skupština Republike Srbije nije dostavila odgovor u ostavljenom roku.

2. Osporenim članom 35. Zakona o porezima na imovinu bilo je propisano da se upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i javnim knjigama, ne može vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon. Osporena odredba prestaja je da važi stupanjem na snagu Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", broj 26/2001). U članu 38. tog zakona propisana su ista rešenja kao i u osporenoj odredbi ranije važećeg Zakona o porezima na imovinu.

3. Odredbom člana 51. Ustava SRJ jamči se pravo svojine i nasleđivanja, u skladu sa zakonom, a odredbom člana 64. Ustava SRJ utvrđeno je da je svako dužan da plaća poreze i druge dažbine utvrđene zakonom. Slobode i prava čoveka i građanina prema odredbama člana 67. Ustava SRJ ostvaruju se, a dužnosti ispunjavaju na osnovu Ustava, a zakonom se može propisati način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava čoveka i građanina kad je to Ustavom predviđeno ili kad je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

Odredbom člana 69. Ustava SRJ jamči se svojina i utvrđuje da niko ne može biti lišen svojine, niti mu se ona može ograničiti, osim kad to zahteva opšti interes utvrđen u skladu sa zakonom uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Svojinska prava na nepokretnosti, prema odredbi člana 72. Ustava SRJ, ostvaruju se zavisno od prirode i namene nepokretnosti, u skladu sa saveznim zakonom.

Odredbom člana 75. Ustava SRJ utvrđeno je da se zakonom može ograničiti raspolaganje delom sredstava pravnih i fizičkih lica za vreme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja, dok takvo stanje traje, ili utvrđivati poseban način njihovog korišćenja.

Odredbom člana 77. tačka 5) Ustava SRJ utvrđeno je da Savezna Republika Jugoslavija, preko svojih organa, utvrđuje politiku, donosi i izvršava savezne zakone, druge propise i opšte akte, obezbeđuje ustavno-sudsku i sudsku zaštitu i u oblasti osnova svojinskopravnih odnosa.

Iz navedenih odredaba Ustava SRJ, po shvatanju Saveznog ustavnog suda, proizlazi da je u oblasti svojinskopravnih odnosa nadležnost za uređivanje ovih odnosa podeljena između savezne države koja uređuje osnove tih odnosa i republika članica koje uređuju one odnose koji ne spadaju u osnove svojinskopravnih odnosa.

Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa propisano je da se sticanje, zaštita i prestanak prava svojine, prava službenosti, prava stvarnog tereta i prava zaloge uređuju zakonom i da se pravo svojine može oduzeti ili ograničiti u skladu sa ustavom i zakonom (čl. 7. i 8). Odredbama člana 20. Zakona propisano je da se pravo svojine stiče po samom zakonu, na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem, a da se može steći i odlukom državnog organa, na način i pod uslovima određenim zakonom. Pravo svojine na nepokretnosti, na osnovu pravnog posla, stiče se upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način određen zakonom (član 33). Pravo svojine koje određeno lice ima na stvari, prema navedenom zakonu, prestaje kad drugo lice stekne pravo svojine na tu stvar (član 45).

Polazeći od navedenih odredaba Ustava SRJ i saveznog zakona, Savezni ustavni sud smatra da je sticanje svojine na nepokretnosti pravnim poslom uređeno saveznim zakonom. Za sticanje tog prava, po shvatanju Suda, zakonom su propisana dva uslova: pravni posao kao osnov sticanja i upis prava svojine u javnu knjigu, ili drugi odgovarajući način određen zakonom, kao način sticanja tog prava. Drugim rečima, pravo svojine na nepokretnosti stiče se u trenutku odgovarajućeg upisa tog prava koje je pravnim poslom preneto sa ranijeg na novog vlasnika nepokretnosti.

Imajući u vidu navedene ustavne i zakonske odredbe, Savezni ustavni sud je ocenio da se osporenim odredbama republičkih zakona kojima je propisano da se upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i javnim knjigama ne može vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno plaćenom porezu na nasleđe i poklon, suprotno Ustavu SRJ i saveznom zakonu, ograničava Ustavom zajemčeno pravo svojine, odnosno pravo vlasnika da svoju stvar drži, da je koristi i da njom raspolaže u skladu sa zakonom. Ovo stoga što je osporenim odredbama, po oceni Suda, propisan poseban dodatni uslov za sticanje, odnosno prenos prava svojine na nepokretnosti, tako što je upis tog prava u zemljišne, katastarske i druge javne knjige, odnosno sticanje prava svojine uslovljeno, odnosno ograničeno izvršavanjem zakonom propisane obaveze plaćanja poreza. Republika svojim propisom, po shvatanju Suda, može da uredi samo drugi odgovarajući način upisa, odnosno sticanja prava svojine na nepokretnostima pravnim poslom, a ne i da propisuje druge, dodatne uslove za sticanje tog prava.

Kako se osporenim odredbama, po oceni Suda ograničava Ustavom zajemčeno pravo svojine na način i iz razloga na osnovu kojih se prema Ustavu SRJ i saveznom zakonu to pravo ne može ograničiti, Savezni ustavni sud je utvrdio da osporene odredbe nisu saglasne sa Ustavom SRJ i Zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa.

4. Savezni ustavni sud, na osnovu odredaba člana 124. stav 1. tač. 2) i 3) Ustava SRJ i člana 68. tač. 2) i 3) Zakona o Saveznom ustavnom sudu ("Službeni list SRJ", broj 36/92), na sednici od 26. juna 2002. godine, doneo je

O d l u k u

Utvrđuje se da odredba člana 35. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99, 54/99 i 26/2001) u vreme važenja, i odredbe člana 38. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", broj 26/2001), nisu saglasne sa Ustavom SRJ i Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90 i "Službeni list SRJ", broj 29/96).

Savezni ustavni sud doneo je ovu odluku u sastavu: v.d. predsednika Saveznog ustavnog suda sudija mr Momčilo Grubač, i sudije - Milorad Gogić, mr Milomir Jakovljević, Veselin Lekić i Aleksandar Simić.

I U broj 176/98 26. juna 2002. godine Beograd

V.d. predsednika Saveznog ustavnog suda sudija, dr Momčilo Grubač, s.r.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ("Službeni glasnik RS", broj 80/2002)

Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001 i 45/2002) u članu 4. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 2.

U članu 12. stav 6. reči: "po osnovu upisa ili kupovinom sa popustom u postupku svojinske transformacije, pet godina računato", zamenjuju se rečima: "u postupku svojinske transformacije odnosno privatizacije, u skladu sa zakonom kojim je uređena svojinska transformacija odnosno privatizacija, pet godina".

Član 3.

U članu 21. stav 1. tačka 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 9), 10) i 11) koje glase:

"

Član 4.

U članu 31. stav 1. tačka 7) reči: "sa pravom učešća" brišu se, a posle reči: "transformacija" dodaje se zapeta i reči: "odnosno privatizacija".

U tački 9) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 10) i 11) koje glase:

"

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 1. i 2. koje se primenjuju od 1. januara 2003. godine.

IZMENA ("Službeni glasnik RS", broj 80/2002)

Odredbom člana 192. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 80/2002) propisano je, da danom početka primene tog zakona, tj. 1. januara 2003. godine, prestaju da važe član 41. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", broj 26/2001).

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004)

Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 i 80/02), u članu 2. stav 1. tačka 5) reč: "dugoročnog" briše se, a posle reči: "stanovanje" dodaju se zapeta i reči: "za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme".

U tački 6) posle reči: "građevinskog" dodaju se zapeta i reči: "odnosno javnog građevinskog zemljišta ili ostalog građevinskog", a posle reči: "zemljišta" dodaju se reči: "u državnoj svojini,".

U stavu 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "odnosno njihovi delovi".

Član 2.

Član 3. briše se.

Član 3.

U članu 4. stav 4. menja se i glasi:

"Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti."

Član 4.

U članu 5. stav 2. reči: "propisanu nomenklaturom sredstava za amortizaciju" zamenjuju se rečima: "po stopi od 1,5% primenom proporcionalne metode".

Član 5.

U članu 7. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "prema poslednjem podatku organizacije nadležne za poslove katastra na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.".

U stavu 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu".

Član 6.

Član 8. briše se.

Član 7.

U članu 9. reči: "5. do 8." zamenjuju se rečima: "5. do 7.", a reči: "i ekonomije" brišu se.

Član 8.

U članu 11. tačka 2) procenat: "2%" zamenjuje se procentom: "3%".

Tačka 3) briše se.

Član 9.

U članu 12. stav 1. posle reči: "nepokretnosti" dodaju se reči: "iz člana 2. ovog zakona".

U tački 1) posle reči: "samouprave" dodaju se zapeta i reči: "kao i direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno na dobra u opštoj upotrebi prema propisima kojima se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije."

U tački 3) reči: "verskih organizacija" zamenjuju se rečima: "tradicionalnih crkava i verskih zajednica (Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v., Jevrejska zajednica, Reformatska hrišćanska crkva i Evangelička hrišćanska crkva a.v.)".

U tački 4) posle reči: "spomenicima" dodaju se reči: "- na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene."

Tačka 5) briše se.

U tački 8) reči: "građevinsko zemljište" zamenjuju se rečima: "odnosno javno građevinsko ili ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini", a reči: "imaoca prava" zamenjuju se rečima: "obveznika".

U tački 11) reč: "zakonom" zamenjuje se rečima: "propisima neposredno".

U stavu 2. reči: "imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona" zamenjuju se rečju: "obveznik", reči: "imaoca prava" zamenjuju se rečju: "obveznika", a broj: "250.000" zamenjuje se brojem: "400.000".

U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "ako prognano lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihode, izuzev prihoda od zemljišta koje je predmet oporezivanja."

Stavovi 6. i 7. brišu se.

Član 10.

U članu 14. stav 1. reči: "pravo svojine i druga" brišu se, a posle reči: "člana 2." dodaju se reči: "stav 1. tač. 1) do 5)".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Porez na nasleđe i poklon iz stava 1. ovog člana plaća se i na nasleđe i poklon prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog zakona, nezavisno od površine nasleđene ili na poklon primljene nepokretnosti."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, posle reči: "motornom vozilu", reč: "odnosno" brišu se, a posle reči: "objektu," dodaju se reči: "odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog,".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

"Upotrebljavano motorno vozilo, upotrebljavani plovni objekat, odnosno upotrebljavani vazduhoplov, u smislu ovog zakona, jeste motorno vozilo, plovni objekat, odnosno vazduhoplov koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano, upisano u propisani upisnik, odnosno za koje je bilo izdato uverenje ili potvrda o plovidbenosti, odnosno dozvola za upotrebu, na teritoriji Srbije i Crne Gore."

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6, menja se i glasi:

"Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 4. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu."

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

Član 11.

U članu 15. stav 1. reči: "stav 1." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2".

U stavu 2. broj: "2" zamenjuje se brojem: "3", a reči: "ove ili druge republike" zamenjuju se rečima: "Srbije i Crne Gore".

U stavu 3. broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

Član 12.

U članu 17. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "osim kada je naslednik odnosno poklonoprimac lice koje je po odredbama ovog zakona oslobođeno obaveze plaćanja poreza na nasleđe i poklon."

U stavu 4. broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

U stavu 5. reč: "poklon," briše se, posle reči: "nasleđivanje" dodaju se reči: "ili poklon stvari, prava ili novca", a reči: "svojine ili drugih prava" brišu se.

Član 13.

U članu 19. stav 1. broj: "200.000" zamenjuje se brojem: "300.000" na sva tri mesta, a broj: "6.000" zamenjuje se brojem: "9.000".

Član 14.

U članu 20. broj: "2" zamenjuje se brojem: "3", a broj: "6.000" zamenjuje se brojem: "9.000".

Član 15.

U članu 21. stav 1. tačka 2) reči: "pet godina" zamenjuju se rečima: "jednu godinu".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) fond i fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje su fond i fondacija osnovani;"

Tačka 7) briše se.

U tački 8) reč: "zakonski" briše se, a posle reči: "naslednik" dodaju se zapeta i reči: "odnosno poklonoprimac".

U tački 10) posle reči: "po osnovu" dodaju se reči: "zajma za privredni razvoj Republike Srbije", odnosno".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) se na prenos dužničkih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom, čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno Narodna banka Srbije."

Član 16.

U članu 22. reči: "Poreski obveznik ima pravo da porez" zamenjuju se rečju: "Porez", reči: "umanji za iznos prethodno" zamenjuju se rečima: "umanjuje se za iznos", a posle reči: "istog" dodaju se reči: "ostavioca, odnosno".

Član 17.

U članu 23. tačka 1) posle reči: "člana 2." dodaju se reči: "stav 1. tač. 1) do 5)".

U tački 4) reč: "odnosno" briše se, a tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: "odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog;".

U tački 5) reč: "trajnog" briše se, posle reči: "gradskog" dodaju se reči: "odnosno javnog ili ostalog", a reči: "koji vrši opština fizičkom ili pravnom licu radi izgradnje objekta" zamenjuju se rečima: "nezavisno od njegove površine;".

Tačka 6) briše se.

Član 18.

U članu 24. tačka 3) menja se i glasi:

"3) prenos celokupne imovine pravnog lica na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost."

Član 19.

Posle člana 24. dodaje se član 24a, koji glasi:

"Član 24a

Prenosom uz naknadu, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost."

Član 20.

U članu 25. stav 2. reč: "gradsko" briše se.

Član 21.

U članu 27. stav 2. broj: "10" zamenjuje se brojem: "20", reč "ugovora" zamenjuje se rečima: "poreske prijave podnete u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos,".

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: "st. 2 i 3" zamenjuju se rečima: "stava 2".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: "do 6)" zamenjuju se rečima: "i 5)".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, broj: "6" zamenjuje se brojem: "5".

Član 22.

U članu 30, posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b) koji glase:

"1a) na prenos prava iz člana 23. tač. 1) i 7) ovog zakona na poljoprivrednom i šumskom zemljištu - 2,5%; 1b) na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu 2,5%;"

Član 23.

U članu 31. stav 1. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;".

U tački 4) reči: "odnosno stanu" zamenjuju se rečima: "ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava".

U tački 6) posle reči: "izdržavanja" reč: "koji" zamenjuje se rečima: "-bračnog druga, odnosno lice koje".

Tačka 9) briše se.

Posle tačke 9) dodaju se tač. 9a) i 9b), koje glase:

"9a) na prenos apsolutnog prava iz čl. 23. ili 24. ovog zakona na imovini ili delu imovine subjekta privatizacije, po propisima kojima se uređuje privatizacija, sa subjekta privatizacije na kupca imovine; 9b) na prenos državnih obveznica drugih zemalja koji vrši Narodna banka Srbije, u funkciji upravljanja deviznim rezervama za potrebe države;".

U tački 10) posle reči: "po osnovu" dodaju se reči: "zajma za privredni razvoj Republike Srbije, odnosno".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) na prenos dužničkih hartija od vrednost, u skladu sa zakonom, čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno Narodna banka Srbije;".

Posle tačke 11) dodaje se tačka 12), koja glasi:

"12) na uspostavljanje režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika, odnosno na utvrđivanje prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku, u skladu sa uslovima i po postupku propisanim zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja."

U stavu 3. reč: "odnosno" briše se, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu".

Član 24.

U članu 32. stav 1. reči: "i po postupku određenim" zamenuju se rečju: "određen".

Stav 2. menja se i glasi:

"U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija."

Član 25.

U članu 34. stav 1. posle reči: "prijavu", dodaju se reči: "sa tačnim podacima,".

U stavu 6. posle reči: "nalazi" zapeta i reči: "a za imovinu iz člana 3. ovog zakona - poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište, odnosno sedište" brišu se.

Član 26.

U članu 35. stav 1. posle reči: "prijavu", dodaju se reči: "sa tačnim podacima,".

U stavu 3. broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ako obveznik iz st. 2. i 3. ovog člana nema prebivalište ili sedište u Republici, prijava se podnosi poreskom organu u opštini u kojoj je ostavilac, odnosno poklonodavac imao, odnosno ima prebivalitše ili sedište."

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

Član 27.

U članu 36. stav 1. posle reči: "prijavu", dodaju se reči: "sa tačnim podacima,", a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "osim u slučaju iz člana 39a ovog zakona.".

U stavu 2. posle reči: "nepokretnosti" zapeta i reči: "a u slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište, odnosno sedište" brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište, odnosno sedište, a ako obveznik nema prebivalište ili sedište u Republici, prijava se podnosi poreskom organu u opštini u kojoj sticalac prava ima prebivalište, odnosno sedište."

Član 28.

U članu 37. stav 2. reč: "opštinski" briše se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) dužan je da Poreskoj upravi dostavi podatke o obavljenom prenosu hartija od vrednosti bez naknade, odnosno prenosu za koji se naknada ne isplaćuje u novcu, u roku od deset dana od dana izvršenog prenosa."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4, reč: "Berza", briše se.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4, dodaje se stav 5, koji glasi:

"Podatke iz stava 3. ovog člana i način njihovog dostavljanja bliže određuje ministar finansija."

Član 29.

Posle člana 38. dodaje se novi član 38a, koji glasi:

"Član 38a

Upis prava na nepokretnosti u zemljišnim, katastarskim i drugim javnim knjigama, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno o plaćenom porezu na nasleđe i poklon."

Član 30.

U članu 39. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

"Porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuju se rešenjem nadležnog poreskog organa, osim u slučaju iz člana 39a ovog zakona."

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Posle dosadašnjeg stava 2, koji postaje stav 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Razliku između poreza utvrđenog rešenjem poreskog organa i akontaciono uplaćenog poreza na tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreske obaveze."

Član 31.

Posle člana 39. dodaje se novi član 39a, koji glasi:

"Član 39a

Kada se prenos apsolutnog prava na hartijama od vrednosti vrši uz naknadu u novcu, u Centralnom registru, istovremeno sa saldiranjem novca od strane Centralnog registra, izuzetno od odredbe člana 40. ovog zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se po odbitku od tržišne vrednosti prenetog apsolutnog prava, bez umanjenja za naknade koje obveznik plaća u postupku sprovođenja prenosa prava pred Centralnim registrom, kao poreske osnovice.

Centralni registar, za prenos hartija od vrednosti na koji se plaća porez na prenos apsolutnih prava, za svakog obveznika poreza na prenos apsolutnih prava, u ime i za račun obveznika, obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisani račun javnih prihoda porez iz stava 1. ovog člana, u momentu obračuna naknade učesnicima koji su na finansijskom tržištu vršili usluge poreskog obveznika.

Za poslove iz st. 1. i 2. ovog člana Centralni registar od obveznika može naplatiti proviziju, u skladu sa aktima Centralnog registra, na koja prethodnu saglasnost daje republička organizacija nadležna za davanje saglasnosti na akte Centralnog registra, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata."

Član 32.

Član 43. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ako ne obračuna, ne obustavi i ne uplati ili pogrešno obračuna porez po odbitku iz člana 39a ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Centralnom registru, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara."

Član 33.

U članu 44. broj: "500" zamenjuje se brojem: "5.000", a broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "50.000".

U tački 2) posle reči: "porezu" dodaju se reči: "na nasleđe i poklon, odnosno", a reči: "člana 38" zamenjuju se rečima: "člana 38a".

Član 34.

Obveznicima poreza na imovinu, osim poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, koji nadležnom poreskom organu nisu podneli, odnosno nisu na propisani način podneli poresku prijavu, a kojima nije utvrđena poreska obaveza, neće se utvrđivati porez za obaveze nastale po tom osnovu do 31. decembra 2004. godine, niti protiv njih pokretati prekršajni postupak, ako poresku prijavu podnesu nadležnom poreskom organu, na propisanom obrascu, do 31. januara 2005. godine.

Član 35.

Za prenos hartija od vrednosti uz naknadu u novcu, izvršen do 31. decembra 2004. godine, poreska prijava se podnosi i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje i plaća na način i po postupku uređenom propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka poreske obaveze.

Član 36.

Odredbe čl. 1. do 9, člana 10. st. 6. i 7, člana 15. stav 3, čl. 18. i 19, člana 23. stav 4, člana 25. stav 2, člana 27. stav 1, člana 28. st. 2. i 3. i čl. 31. i 32. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ("Službeni glasnik RS", broj 61/2007)

Član 1.

U Zakonu o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon i 135/04), u članu 4. stav 3. reč: "Republika" zamenjuje se rečima: "Republika Srbija".

Član 2.

U članu 5. stav 3. posle reči: "izgrađenu" dodaju se zapeta i reči: "odnosno stečenu".

Član 3.

U članu 11. tačka 1) posle reči: "poslovne knjige -" dodaje se reč: "do".

Tačka 2) menja se i glasi:

"2) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige:


________________________________________________________________________
Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
------------------------------------------------------------------------
(1) do 6.000.000 dinara Do 0,40%
------------------------------------------------------------------------
(2) od 6.000.000 do 15.000.000 porez iz podtačke (1) + do 0,80% na
dinara iznos preko 6.000.000 dinara
------------------------------------------------------------------------
(3) od 15.000.000 do 30.000.000 porez iz podtačke (2) + do 1,50%
dinara na iznos preko 15.000.000 dinara
------------------------------------------------------------------------
(4) preko 30.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + do 3% na
iznos preko 30.000.000 dinara
________________________________________________________________________

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope, ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 1. ovog člana, porez na imovinu utvrdiće se primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz stava 1. ovog člana na prava na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji ne vodi poslovne knjige."

Član 4.

U članu 12. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti;".

U tački 11) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 12), koja glasi:

"12) za koje je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na imovinu."

Stav 2. menja se i glasi:

"Porez na imovinu na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne plaća obveznik kad ukupna osnovica za sve njegove nepokretnosti na toj teritoriji ne prelazi iznos od 400.000 dinara."

Dodaje se stav 6, koji glasi:

"Porez na imovinu ne plaća se na građevinsko, odnosno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, koje je dato u zakup."

Član 5.

U članu 14. stav 5. reči: "Srbije i Crne Gore" zamenjuju se rečima: "Republike Srbije".

Dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

"Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se novčano primanje po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno na koje se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana.

Od oporezivanja po ovom zakonu izuzima se prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika."

Član 6.

U članu 15. stav 1. reč: "Republike" zamenjuje se rečima: "Republike Srbije".

U stavu 2. reč: "Republike" i reči: "Srbije i Crne Gore" zamenjuju se rečima: "Republike Srbije".

U stavu 3. reč: "Republike" na oba mesta zamenjuje se rečima: "Republike Srbije".

Član 7.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

"Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na nasleđe i poklon plaćaju po sledećim stopama:


________________________________________________________________________
Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
------------------------------------------------------------------------
do 300.000 dinara 2%
------------------------------------------------------------------------
preko 300.000 dinara 6.000 dinara + 2,5% na iznos preko
300.000 dinara
________________________________________________________________________

U stavu 2. procenat: "5%" zamenjuje se procentom: "2,5%".

Član 8.

U članu 21. stav 1. tačka 8) posle reči: "Republika Srbija" dodaju se zapeta i reči: "autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave,".

U tački 11) reč: "Republika" zamenjuje se rečima: "Republika Srbija", a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 11) dodaju se tač. 12) i 13), koje glase:

"12) primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon;

13) se na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave."

Član 9.

U članu 23. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod davanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini u zakup, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, osim javnog građevinskog zemljišta."

Član 10.

U članu 24. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) prenos celokupne imovine pravnog lica u slučaju statusne promene, ako su akcionari ili članovi pravnog lica koje prenosi celokupnu imovinu (pravni prethodnik), uz naknadu u obliku akcija ili udela u pravnom sledbeniku, dobili i novčanu naknadu koja prelazi 10% nominalne vrednosti akcija, odnosno udela ili njihove računovodstvene vrednosti ako su bez nominalne vrednosti;".

Član 11.

U članu 25. stav 2. reči: "tačka 5)" zamenjuju se rečima: "stav 1. tačka 5) i stav 2.", a posle reči: "na korišćenje" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u zakup".

U stavu 3. posle reči: "člana 23." dodaju se reči: "stav 1.".

U stavu 5. reči: "1), 2) i 3)" zamenjuju se rečima: "1), 2), 3) i 3a)".

U stavu 6. reči: "prenosilac prava veće tržišne vrednosti" zamenjuju se rečima: "svaki učesnik u razmeni za pravo koje prenosi".

Član 12.

U članu 27. stav 2. broj: "20" zamenjuje se brojem: "60".

U stavu 4. reči: "tač. 4) i 5)" zamenjuju se rečima: "stav 1. tač. 4) i 5) i stav 2.", a posle reči: "prenose," dodaju se reči: "odnosno daju u zakup,".

U stavu 5. posle reči: "člana 23." dodaju se reči: "stav 1.", a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "ako je poreska prijava podneta u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona.".

Član 13.

Član 28. menja se i glasi:

"Kod razmene prava iz čl. 23, 24. i 24a ovog zakona, poreska osnovica se utvrđuje za svako pravo koje je predmet razmene, u skladu sa odredbom člana 27. ovog zakona."

Član 14.

U članu 30. tačka 1) posle reči: "člana 23." dodaju se reči: "stav 1.".

Tačke 1a) i 1b) brišu se.

U tački 2) posle reči: "zakona" dodaju se reči: "i kod davanja u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini iz člana 23. stav 2. ovog zakona", a procenat: "5%" zamenjuje se procentom: "2,5%".

Član 15.

U članu 31. stav 1. tačka 9a) posle reči: "imovine subjekta privatizacije," dodaju se reči: "uključujući i imovinu, odnosno deo imovine subjekta privatizacije u restrukturiranju,".

U tački 11) reč: "Republika" zamenjuje se rečima: "Republika Srbija".

U tački 12) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 12) dodaju se tač. 13) i 14), koje glase:

"13) kada je obveznik Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

14) kada je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na prenos apsolutnih prava."

U stavu 2. reči: "obveznik poreza" zamenjuju se rečima: "sticalac prava svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu", a posle reči: "prodaje odnosno otuđenja," dodaju se reči: "a obveznik poreza -".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Lice na koje je preneto pravo svojine na upotrebljavanom putničkom automobilu za taksi ili "rent a kar" koji je posebno označen, solidarni je jemac za izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava u slučaju iz stava 2. ovog člana."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 16.

Posle člana 31. dodaju se čl. 31a i 31b, koji glase:

"Član 31a

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana iz stava 1. ovog člana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana.

Član 31b

Pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama člana 31a ovog zakona nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

Nadležni poreski organ vodi evidenciju o ugovorima o kupoprodaji stanova za koje je taj organ utvrdio pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana i člana 31a ovog zakona, o iznosima poreza na prenos apsolutnih prava koji zbog toga nisu naplaćeni na teritoriji jedinice lokalne samouprave, o kupcima prvog stana i o članovima njihovog porodičnog domaćinstva za koje je to pravo iskorišćeno.

Nadležni poreski organ je dužan da tromesečno, u roku od dvadeset dana po isteku tromesečja, Ministarstvu finansija - organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove budžeta, dostavlja izveštaj o iznosima poreza iz stava 2. ovog člana, u prethodnom tromesečju."

Član 17.

U članu 34. stav 6. reči: "poreskom organu u opštini" zamenjuju se rečima: "nadležnom organu jedinice lokalne samouprave".

Član 18.

U članu 35. stav 1. posle reči: "utvrđivanje poreske obaveze" dodaje se zapeta, a posle reči: "nastanka poreske obaveze" dodaju se reči: "u smislu člana 17. st. 1. do 4. ovog zakona".

U stavu 2. posle reči: "poklon" zapeta i reči: "a ako se nasleđuje ili prima na poklon nepokretnost iz inostranstva, prijava sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište, odnosno sedište" brišu se.

U stavu 3. reč: "samo" briše se, a reči: "obveznik ima prebivalište, odnosno sedište" zamenjuju se rečima: "obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno poreskom organu u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište".

Stavovi 4. i 5. menjaju se i glase:

"Ako obveznik iz stava 3. ovog člana nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije osnovan, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi predmet nasleđa, odnosno poklona, odnosno poreskom organu u opštini u kojoj je ostavilac, odnosno poklonodavac imao, odnosno ima prebivalište, odnosno sedište.

Ako obveznik nasleđuje ili prima na poklon istovremeno nepokretnost i pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. ovog zakona, poresku prijavu za nepokretnost podnosi poreskom organu iz stava 2. ovog člana, a poresku prijavu za pokretne stvari ili prava poreskom organu iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana."

Član 19.

U članu 36. stav 1. posle reči: "nastanka poreske obaveze" dodaju se reči: "u smislu člana 29. st. 1. do 5. ovog zakona,".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 31a ovog zakona, uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana.

Sadržinu i obrazac izjave iz stava 2. ovog člana bliže uređuje ministar finansija."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 5, menja se i glasi:

"U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice osnovan, odnosno ima sedište."

Dodaju se st. 6, 7. i 8, koji glase:

"Ako obveznik nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nije osnovan, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, za prenos apsolutnih prava iz stava 5. ovog člana prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je prenos ostvaren.

Na istovremeni prenos nepokretnosti i ostalih apsolutnih prava iz člana 23. i člana 24. tač. 1) i 4) ovog zakona, prijava iz stava 1. ovog člana za nepokretnost podnosi se poreskom organu iz stava 4. ovog člana, a za prenos ostalih apsolutnih prava poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana.

Na prenos celokupne imovine pravnog lica iz člana 24. tač. 2), 3) i 3a) ovog zakona prijava se podnosi poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana."

Član 20.

Posle člana 36. dodaje se član 36a, koji glasi:

"Član 36a

Na zahtev ministarstva nadležnog za poslove finansija, jedinica lokalne samouprave dostaviće podatke koji se odnose na utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva."

Član 21.

U članu 37. stav 4. reči: "Zavod za patente i Zavod za zaštitu autorskih prava dužni su" zamenjuju se rečima: "Zavod za intelektualnu svojinu dužan je", a reč: "dostave" zamenjuje se rečju: "dostavi".

Član 22.

Posle člana 38a dodaje se član 38b, koji glasi:

"Član 38b

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredaba ovog zakona i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o stopama poreza na imovinu na čijoj teritoriji se imovina nalazi koja važi na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu."

Član 23.

Posle člana 39a dodaje se član 39b, koji glasi:

"Član 39b

Nadležni poreski organ utvrđuje pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama čl. 31a i 31b stav 1. ovog zakona, na osnovu podataka iz člana 33. stav 1. ovog zakona, izjave kupca iz člana 36. stav 2. ovog zakona, kao i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog prava ."

Član 24.

U članu 44. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i:

Član 25.

Propis iz člana 19. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Obveznik poreza na imovinu iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon i 135/04) koji je do 31. decembra 2008. godine Poreskoj upravi podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu podnosi novu prijavu zbog nenadležnosti organa za utvrđivanje tog poreza.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava će poresku prijavu proslediti nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi, ako sa tom jedinicom nije zaključen ugovor iz člana 62. stav 1. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 62/06).

Član 27.

Pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 16. ovog zakona može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi u vreme nastanka poreske obaveze.

Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje poreska obaveza nastane danom saznanja nadležnog poreskog organa u smislu člana 17. stav 5. i člana 29. stav 6. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon i 135/04), nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se primenom odredaba ovog zakona.

Član 29.

Odredbe čl. 3. i 22. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2007. godine.

Odredbe člana 4. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2008. godine.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".