Na osnovu člana 34. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04) i Odluke o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 11. maj 2008. godine ("Službeni glasnik RS", broj 27/08),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 18. marta 2008. godine, donela je

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA

("Službeni glasnik RS", broj 28/2008)

I. SASTAVLJANJE IZVODA IZ BIRAČKOG SPISKA

A) Izvodi iz biračkog spiska koje sastavljaju opštinske uprave

Član 1.

(1) Organ opštinske uprave nadležan za vođenje biračkog spiska dužan je da donese rešenje o zaključenju biračkog spiska i da sačini i overi izvod iz biračkog spiska za svako biračko mesto najkasnije do 25. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Izvod iz biračkog spiska overava se tako što se na poslednjoj strani svake sveske biračkog spiska navode podaci iz rešenja o zaključenju biračkog spiska, a posebno broj strana biračkog spiska, broj upisanih birača, datum zaključenja biračkog spiska, potpis ovlašćenog lica i pečat organa opštinske uprave koji je nadležan za vođenje biračkog spiska.

(3) Organ opštinske uprave koji je nadležan za vođenje biračkog spiska dužan je da overeni izvod iz biračkog spiska dostavi Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja rešenja o njegovom zaključenju.

(4) Overeni izvod iz biračkog spiska na svakoj svesci biračkog spiska koji se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji, na gornjoj korici i na prvoj strani sveske mora imati naznaku: "Za izbor narodnih poslanika".

B) Posebni izvodi iz biračkog spiska

a) Posebni izvodi iz biračkog spiska birača koji se nalaze na odsluženju vojnog roka

Član 2.

(1) Ministarstvo odbrane dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 25. aprila 2008. godine u 24,00 časa podatke o biračima koji će se 11. maja 2008. godine nalaziti na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na izvršavanju obaveza u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije.

(2) Na osnovu primljenih podataka, Republička izborna komisija sačinjava i overava posebne izvode iz biračkog spiska za birače koji će se 11. maja 2008. godine nalaziti na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na izvršavanju obaveza u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije.

(3) Tako sačinjene posebne izvode, Republička izborna komisija dostavlja biračkim odborima zajedno sa ostalim materijalom za sprovođenje izbora.

b) Posebni izvodi iz biračkog spiska birača koji se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju zavodske sankcije

Član 3.

(1) Ministarstvo pravde dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 25. aprila 2008. godine podatke o biračima koji će se 11. maja 2008. godine nalaziti u pritvoru ili na izdržavanju zavodske sankcije.

(2) Na osnovu primljenih podataka, Republička izborna komisija sačinjava i overava posebne izvode iz biračkog spiska za svaki zavod za izvršenje zavodske sankcije.

(3) Tako sačinjene posebne izvode, Republička izborna komisija dostavlja biračkim odborima unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija zajedno sa ostalim materijalom za sprovođenje izbora.

v) Posebni izvodi iz biračkog spiska birača koji imaju boravište u inostranstvu

Član 4.

(1) Ministarstvo spoljnih poslova, odmah po raspisivanju izbora, putem javnog oglasa, obaveštava birače koji imaju boravište u inostranstvu da su raspisani izbori i poziva ih da diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije dostave podatke potrebne za ažuriranje biračkog spiska.

(2) Tekst javnog oglasa utvrdiće Republička izborna komisija posebnom odlukom.

(3) Ministarstvo spoljnih poslova preko diplomatsko-konzularnih predstavništava prikuplja podatke o biračima koji imaju boravište u inostranstvu ili će 11. maja 2008. godine boraviti u inostranstvu i tako dobijene podatke dostavlja Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

(4) Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu vodi i ažurira, odvojeno po stranim državama, evidenciju birača koji su upisani u birački spisak, a imaju boravište u inostranstvu (posebna evidencija birača u inostranstvu).

(5) Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 25. aprila 2008. godine overene posebne izvode iz biračkog spiska za svako biračko mesto u inostranstvu, kao i popis birača upisanih u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu sačinjen za svaku opštinu.

(6) Overene posebne izvode iz biračkog spiska, Republička izborna komisija, zajedno sa ostalim izbornim materijalom, prosleđuje svim biračkim odborima u inostranstvu.

(7) Republička izborna komisija će sačiniti popise birača upisanih u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu, razvrstane prema biračkim mestima u Republici Srbiji i dostavlja ih biračkim odborima zajedno sa ostalim materijalom za sprovođenje izbora.

V) Objavljivanje ukupnog broja birača

Član 5.

(1) Pošto primi rešenja o zaključivanju biračkih spiskova od organa opštinskih uprava koji su nadležni za vođenje biračkog spiska, Republička izborna komisija objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" ukupan broj birača u Republici Srbiji.

(2) Broj birača koji su upisani u posebne izvode iz biračkog spiska ne ulazi u ukupan broj birača.

G) Objavljivanje konačnog broja birača

Član 6.

(1) Posle zaključenja biračkog spiska, Republička izborna komisija će izvršiti upis promena u izvode iz biračkih spiskova samo na osnovu onih odluka opštinskog suda koje primi do 8. maja 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Upis promena u izvod iz biračkog spiska unosi se, počev od rednog broja 1, na kraju izvoda iz biračkog spiska, na posebnoj strani, pod nazivom: "Naknadne promene".

(3) Posle upisa naknadnih promena u izvode iz biračkog spiska, Republička izborna komisija utvrđuje konačan broj birača u Republici Srbiji i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(4) Naknadne promene koje vrši Republička izborna komisija dostavljaju se opštinskim, odnosno gradskim izbornim komisijama, kao i Izbornoj komisiji grada Beograda i Gradskoj izbornoj komisiji u Nišu.

II. BIRAČKA MESTA

A) Nadležnost za određivanje biračkih mesta

Član 7.

(1) Opštinske, odnosno gradske izborne komisije, kao i Izborna komisija grada Beograda i Gradska izborna komisija u Nišu donose rešenja o određivanju broja i adrese svih biračkih mesta na kojima će se glasati za izbor odbornika u skupštinama opština, odnosno gradova, grada Beograda i grada Niša i ta rešenja dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 1. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Na osnovu rešenja opštinskih, odnosno gradskih izbornih komisija, Izborne komisije grada Beograda i Gradske izborne komisije u Nišu, Republička izborna komisija, najkasnije do 3. aprila 2008. godine u 24,00 časa, donosi rešenje kojim ista biračka mesta, na kojima će se glasati za izbor odbornika u skupštinama opština, odnosno gradova, grada Beograda i grada Niša, određuje i oglašava u "Službenom glasniku Republike Srbije" kao biračka mesta na kojima će se glasati za izbor narodnih poslanika.

(3) Biračka mesta unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija i biračka mesta u inostranstvu određuju se na osnovu predloga Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova, koji se dostavljaju se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 22. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

B) Način određivanja biračkih mesta

Član 8.

(1) Biračka mesta određuju se s obzirom na broj birača i prostornu udaljenost, tako da glasanje bez teškoća traje od 7,00 do 20,00 časova.

(2) Za svako biračko mesto određuje se: broj biračkog mesta, naziv biračkog mesta, adresa biračkog mesta i područje s kojeg glasaju birači na tom biračkom mestu (ulica, selo, zaselak, naselje i sl.).

(3) Prilikom određivanja biračkih mesta, opštinske, odnosno gradske izborne komisije, Izborna komisija grada Beograda, Gradska izborna komisija u Nišu i Republička izborna komisija staraće se da broj biračkih mesta i područja biračkih mesta ostanu nepromenjeni u odnosu na izbore za predsednika Republike koji su sprovedeni 20. januara 2008. godine.

(4) Poželjno je da se ne menjaju adrese biračkih mesta u odnosu na izbore za predsednika Republike koji su sprovedeni 20. januara i 3. februara 2008. godine.

(5) Biračko mesto određuje se za glasanje najviše 2.500, a najmanje 100 birača, izuzev za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

(6) U izuzetnim slučajevima, može se odrediti biračko mesto i za manje od 100 birača, ako bi, zbog prostorne udaljenosti ili nepovoljnog geografskog položaja, stanovnicima tog mesta glasanje na drugom biračkom mestu bilo znatno otežano.

(7) Organi za sprovođenje izbora mogu odrediti biračko mesto za glasanje više od 2.500 birača, ili za glasanje manje od 100 birača, ako je to biračko mesto bilo određeno za glasanje na izborima za predsednika Republike koji su održani 20. januara i 3. februara 2008. godine.

V) Uređivanje biračkih mesta

Član 9.

(1) Opštinska uprava dužna je da blagovremeno obezbedi da prostor koji je određen kao biračko mesto bude pripremljen i otvoren za glasanje.

(2) Prostorija za glasanje mora biti prostrana i uređena na način koji omogućuje nesmetano sprovođenje glasanja.

(3) Na biračkom mestu vidno se ističu broj i naziv biračkog mesta, Državna zastava Republike Srbije, Zbirna izborna lista, rešenje o određivanju biračkog mesta i rešenje o imenovanju biračkog odbora.

(4) Na biračkom mestu i na 50 m od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola podnosilaca izbornih lista (političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, grupa građana) i drugog propagandnog materijala.

(5) Birački odbor obezbediće licima koja prate rad biračkog odbora (ovlašćenim posmatračima) odgovarajuće mesto sa koga mogu da prate tok glasanja i utvrđivanje rezultata glasanja.

III. ORGANI ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Član 10.

(1) Organi za sprovođenje izbora su Republička izborna komisija i birački odbori.

(2) Organi za sprovođenje izbora rade u stalnom i proširenom sastavu.

(3) Članove organa za sprovođenje izbora u proširenom sastavu imenuje Republička izborna komisija na predlog predstavnika podnosilaca izbornih lista koji su određeni u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima.

A) Republička izborna komisija

Član 11.

(1) Republička izborna komisija obavlja poslove koji su određeni Zakonom o izboru narodnih poslanika i ovim uputstvom.

(2) Republička izborna komisija može da ovlasti svog člana ili zamenika člana ili više njih (u daljem tekstu: Koordinator Republičke izborne komisije) da u upravnom okrugu, gradu Beogradu ili u inostranstvu obavlja u ime Republičke izborne komisije pojedine radnje koje su vezane za organizaciju i pripremu izbora.

B) Birački odbori

Član 12.

(1) Sve izbore koji su raspisani za 11. maj 2008. godine sprovodiće jedinstveni birački odbori.

(2) Birački odbori obavljaju poslove koji su određeni Zakonom o izboru narodnih poslanika, Zakonom o lokalnim izborima, ovim uputstvom i Pravilima o radu biračkih odbora.

a) Stalni sastav biračkog odbora

Član 13.

(1) Članove biračkog odbora u stalnom sastavu čine predsednik, šest članova i njihovi zamenici.

(2) Biračke odbore unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija i biračke odbore u inostranstvu čine predsednik, dva člana i njihovi zamenici.

(3) Republička izborna komisija donosi rešenje o imenovanju članova biračkog odbora u stalnom sastavu najkasnije do 30. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

Član 14.

(1) Predsednika, dva člana i tri zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu Republička izborna komisija imenuje na predlog poslaničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini na dan raspisivanja izbora.

(2) Ukupan broj predsednika, članova i zamenika članova u stalnom sastavu svih biračkih odbora na teritoriji određene opštine, koji se imenuju na predlog određene poslaničke grupe, mora biti srazmeran zastupljenosti te poslaničke grupe u Narodnoj skupštini na dan raspisivanja izbora.

(3) Republička izborna komisija će blagovremeno, za svaku opštinu, utvrditi numerički prikaz merila za imenovanje članova biračkih odbora u stalnom sastavu.

Član 15.

(1) Poslaničke grupe dužne su da, za teritoriju svake opštine, predloge za imenovanje svojih predstavnika u stalni sastav biračkih odbora dostave Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 15. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) U predlogu se navode sledeći podaci o predstavniku poslaničke grupe u stalnom sastavu biračkih odbora: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa prebivališta i jedinstveni matični broj građana.

(3) Ako neka poslanička grupa blagovremeno ne predloži predstavnika za stalni sastav biračkog odbora, Republička izborna komisija u stalni sastav biračkog odbora imenuje lice koje smatra najpodesnijim za vršenje ove dužnosti.

Član 16.

(1) Zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika članova biračkog odbora u stalnom sastavu Republička izborna komisija imenuje na osnovu rešenja opštinske, odnosno gradske izborne komisije.

(2) Opštinska, odnosno gradska izborna komisija dužna je da, najdocnije do 20. aprila 2008. godine u 24,00 časa, Republičkoj izbornoj komisiji dostavi rešenje o određivanju zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana u stalni sastav biračkog odbora.

(3) Prilikom donošenja rešenja o određivanju zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana u stalni sastav biračkog odbora, opštinska, odnosno gradska izborna komisija dužna je da uvaži predloge odborničkih grupa u skupštini opštine, odnosno skupštini grada.

(4) Ukupan broj zamenika predsednika, članova i zamenika članova u stalnom sastavu svih biračkih odbora na teritoriji određene opštine, odnosno grada, koji se imenuju na predlog određene odborničke grupe, mora biti srazmeran zastupljenosti te odborničke grupe u skupštini opštine, odnosno skupštini grada na dan raspisivanja izbora za odborne skupštine opštine, odnosno grada.

Član 17.

(1) U gradu Beogradu i u gradu Nišu, zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika članova biračkog odbora u stalnom sastavu Republička izborna komisija imenuje na osnovu rešenja Izborne komisije grada Beograda, odnosno Gradske izborne komisije u Nišu.

(2) Izborna komisija grada Beograda i Gradska izborna komisija u Nišu dužne su da, najdocnije do 20. aprila 2008. godine u 24,00 časa, Republičkoj izbornoj komisiji dostave rešenja o određivanju zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana u stalni sastav biračkog odbora.

(3) Prilikom donošenja rešenja o određivanju zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana u stalni sastav biračkog odbora, Izborna komisija grada Beograda i Gradska izborna komisija u Nišu dužne su da uvaže predloge odborničkih grupa u Skupštini grada Beograda, odnosno u Skupštini grada Niša.

(4) Ukupan broj zamenika predsednika, članova i zamenika članova u stalnom sastavu svih biračkih odbora na teritoriji gradske opštine, koji se imenuju na predlog određene odborničke grupe u Skupštini grada Beograda, odnosno grada Niša mora biti srazmeran zastupljenosti te odborničke grupe u Skupštini grada Beograda, odnosno u Skupštini grada Niša, na dan raspisivanja lokalnih izbora.

Član 18.

(1) Birački odbori unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija imenuju se na predlog Ministarstva pravde, tako da u njima ne bude nijedno lice koje radi u Ministarstvu pravde ili koje glasa u zavodu.

(2) Birački odbori u inostranstvu imenuju se na predlog Ministarstva spoljnih poslova, po mogućnosti iz reda birača koji imaju boravište u inostranstvu.

b) Prošireni sastav biračkog odbora

Član 19.

(1) Prošireni sastav biračkog odbora čine predstavnici podnosilaca izbornih lista određeni u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima.

(2) Svaki podnosilac izborne liste može da predloži samo jednog člana i jednog zamenika člana u prošireni sastav biračkog odbora.

(3) Republičkoj izbornoj komisiji se dostavljaju sledeći podaci o članovima i zamenicima članova koji su određeni u prošireni sastav biračkog odbora: ime i prezime, ime jednog od roditelja, adresa prebivališta i jedinstveni matični broj građana.

(4) Republička izborna komisija imenuje prošireni sastav biračkih odbora najkasnije do 5. maja 2008. godine u 24,00 časa.

(5) Ako podnosilac izborne liste ne predloži predstavnika u birački odbor najkasnije do 5. maja 2008. godine u 24,00 časa, birački odbor nastavlja da radi i punovažno odlučuje bez predstavnika tog podnosioca izborne liste.

Član 20.

(1) Pravo da predlože članove i zamenike članova u proširenom sastavu biračkih odbora imaju: podnosioci proglašenih izbornih lista za narodne poslanike i podnosioci proglašenih izbornih lista za odbornike u skupštini opštine, odnosno u skupštini grada, koji nisu podneli izborne liste za narodne poslanike.

(2) Na teritoriji grada Beograda i grada Niša, pravo da predlože članove i zamenike članova u proširenom sastavu biračkih odbora imaju: podnosioci proglašenih izbornih lista za narodne poslanike, podnosioci proglašenih izbornih lista za odbornike u Skupštini grada Beograda, odnosno u Skupštini grada Niša koji nisu podneli izborne liste za narodne poslanike, kao i podnosioci proglašenih izbornih lista za odbornike u skupštini gradske opštine koji nisu podneli izborne liste za narodne poslanike niti su podneli izborne liste za odbornike u Skupštini grada Beograda, odnosno Skupštini grada Niša.

Član 21.

(1) Predlog za imenovanje člana i zamenika člana u prošireni sastav biračkog odbora podnosilac proglašene izborne liste za narodne poslanike dostavlja neposredno Republičkoj izbornoj komisiji.

(2) Predlog za imenovanje člana i zamenika člana u prošireni sastav biračkog odbora podnosilac proglašene izborne liste za odbornike u skupštini opštine, odnosno skupštini grada, dostavlja opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji.

(3) Na osnovu tog predloga, opštinska, odnosno gradska izborna komisija donosi rešenje o određivanju članova i zamenika članova u prošireni sastav biračkog odbora i dostavlja ga Republičkoj izbornoj komisiji.

v) Provera izbornog prava za članove biračkih odbora

Član 22.

(1) U birački odbor imenuju se lica koja imaju izborno pravo.

(2) Izborno pravo proverava opštinska uprava po službenoj dužnosti, a ako lice koje je predloženo u sastav biračkog odbora nema izborno pravo, opštinska uprava o tome odmah obaveštava Republičku izbornu komisiju i podnosioca izborne liste.

(3) Predlagač predstavnika u biračkim odborima (poslanička grupa ili podnosilac izborne liste) dostavlja potvrdu o izbornom pravu Republičkoj izbornoj komisiji ako je član, odnosno zamenik člana biračkog odbora upisan u birački spisak neke druge opštine ili ako je predložen za člana biračkog odbora u inostranstvu.

(4) Na zahtev predlagača predstavnika u biračkim odborima (poslanička grupa ili podnosilac izborne liste), opštinska uprava je dužna da pečat, kojim potvrđuje da predloženi članovi i zamenici članova biračkog odbora imaju izborno pravo, stavi na pisani predlog za imenovanje predstavnika u jedan ili više biračkih odbora.

g) Zamena člana biračkog odbora

Član 23.

(1) Zamenu člana biračkog odbora vrši Republička izborna komisija na zahtev predlagača (Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, poslaničke grupe, odnosno podnosioca izborne liste za narodne poslanike).

(2) Zamenu zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu koji su imenovani na osnovu rešenja opštinske, odnosno gradske izborne komisije, Izborne komisije grada Beograda i Gradske izborne komisije u Nišu, kao i zamenu članova biračkog odbora u proširenom sastavu koji su imenovani na predlog podnosilaca izbornih lista za odbornike u skupštini opštine, odnosno skupštine grada, Skupštine grada Beograda i Skupštine grada Niša, Republička izborna komisija vrši na osnovu rešenja opštinske, odnosno gradske izborne komisije, Izborne komisije grada Beograda i Gradske izborne komisije u Nišu.

(3) Posle predaje izbornog materijala opštinskim izbornim komisijama, Koordinator Republičke izborne komisije ovlašćen je da, na zahtev predlagača ili na osnovu rešenja opštinske, odnosno gradske izborne komisije, Izborne komisije grada Beograda i Gradske izborne komisije u Nišu, zameni člana ili zamenika člana biračkog odbora ako je imenovani član ili zamenik člana biračkog odbora sprečen ili odsutan, najkasnije do 9. maja 2008. godine u 20,00 časova.

d) Zakonska ograničenja. Dužnost obaveštavanja

Član 24.

(1) Isto lice ne može istovremeno biti član u dva biračka odbora.

(2) Prilikom imenovanja i zamene članova biračkog odbora, Republička izborna komisija, opštinske, gradske izborne komisije i Izborna komisija grada Beograda će po službenoj dužnosti paziti na zakonska ograničenja iz člana 29. stav 4. i člana 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika.

(3) U slučaju postojanja odnosa iz kojeg proističe zabrana prilikom imenovanja ili zamene članova biračkih odbora, u sastav biračkog odbora biće imenovan predstavnik onog predlagača čiji je predlog za imenovanje ranije dostavljen Republičkoj izbornoj komisiji.

(4) U slučaju postojanja odnosa iz kojeg proističe zabrana prilikom donošenja rešenja o određivanju zamenika predsednika, četiri člana i tri zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu od strane opštinske, odnosno gradske izborne komisije, u sastav biračkog odbora biće određen predstavnik onog predlagača čiji je predlog za imenovanje ranije dostavljen opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji.

(5) Opštinske, odnosno gradske izborne komisije, Izborna komisija grada Beograda i Gradska izborna komisija u Nišu dužne su da Republičkoj izbornoj komisiji dostave proglašene izborne liste za izbor odbornika odmah po proglašenju, a najkasnije do 26. aprila 2008. godine u 24,00 časova, dok zbirne izborne liste za izbor odbornika dostavljaju odmah po proglašenju, a najkasnije do 3. maja 2008. godine u 24,00 časova.

(6) Republička izborna komisija dužna je da opštinskim, odnosno gradskim izbornim komisijama, Izbornoj komisija grada Beograda i Gradskoj izbornoj komisiji u Nišu dostavi proglašene izborne liste za izbor narodnih poslanika odmah po proglašenju, a najkasnije do 26. aprila 2008. godine u 24,00 časova, dok zbirnu izbornu listu za izbor narodnih poslanika dostavlja odmah po proglašenju, a najkasnije do 3. maja 2008. godine u 24,00 časova.

IV. PODNOŠENJE IZBORNE LISTE

A) Ko može da podnese izbornu listu

Član 25.

(1) Listu kandidata za narodne poslanike (u daljem tekstu: izborna lista) mogu da podnesu registrovane političke stranke, stranačke koalicije i druge političke organizacije, posebno ili zajedno, kao i grupe građana (u daljem tekstu: podnosilac izborne liste).

(2) Grupu građana pismenim sporazumom osniva najmanje deset birača čiji potpisi moraju biti overeni kod suda i ona ne mora da ima naziv.

(3) Izbornu listu može da u ime podnosioca izborne liste podnese samo lice koje je podnosilac izborne liste za to ovlastio.

(4) Lice koje je ovlašćeno da podnese izbornu listu ovlašćeno je i da u ime podnosioca izborne liste vrši sve druge radnje u izborima, izuzev ako podnosilac izborne liste drukčije ne odredi.

B) Rok za podnošenje izborne liste

Član 26.

(1) Izborne liste podnose se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 25. aprila 2008. godine u 24,00 časa, na propisanom obrascu NP-1/2008, u pisanoj i elektronskoj formi (CD ili disketa).

(2) Sadržina izborne liste u pisanoj formi i izborne liste u elektronskoj formi mora biti istovetna.

V) Sadržina izborne liste

Član 27.

(1) Izborna lista sadrži:
- naziv podnosioca izborne liste,
- naziv izborne liste (ako je određen),
- ime i prezime nosioca izborne liste (ako je određen),
- podatke o svim kandidatima za narodne poslanike (redni broj na izbornoj listi, ime i prezime, datum rođenja, zanimanje, prebivalište i adresa stana kandidata navedeni prema podacima iz uverenja o prebivalištu),
- mesto i datum podnošenja izborne liste,
- ime i prezime i potpis lica koje je ovlašćeno da podnese izbornu listu.

(2) Ako izbornu listu podnosi politička stranka, dužna je da svoj naziv navede prema nazivu iz akta o registraciji.

(3) Na izbornoj listi među svaka četiri kandidata po redosledu na listi (prva četiri mesta, druga četiri mesta i tako do kraja liste) mora biti po jedan kandidat - pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi, a ukupno na izbornoj listi mora biti najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola na listi.

(4) Ako izborna lista ne ispunjava sadržinske uslove iz ovog člana, smatraće se da sadrži nedostatke za proglašenje.

G) Dokumentacija koja se dostavlja uz izbornu listu

Član 28.

Prilikom podnošenja izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji, uz izbornu listu obavezno se prilaže i sledeća dokumentacija:

Član 29.

Ako izbornu listu podnosi grupa građana, obavezno se prilaže i sporazum o obrazovanju grupe građana, koji sadrži ciljeve njenog obrazovanja i podatke o licima koja su obrazovala grupu građana (ime i prezime, JMBG i prebivalište i adresa stana navedeni prema podacima iz lične karte), kao i potvrde o izbornom pravu za sva lica koja čine grupu građana, na obrascu NP-31/2008 ili na obrascu opštinske uprave.

Član 30.

Podnosilac izborne liste koji namerava da stekne položaj političke stranke ili koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina dužan je da prilikom podnošenja izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji priloži, uz ostalu dokumentaciju, i pisani predlog da mu se pri proglašenju izborne liste utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina.

D) Preuzimanje potrebnih obrazaca

Član 31.

Podnosioci izbornih lista mogu da preuzmu jedan primerak obrazaca potrebnih za podnošenje izbornih lista koje je propisala Republička izborna komisija, u prostorijama Komisije, počev od 19. marta 2008. godine.

V. OBJAVLJIVANJE ZBIRNE IZBORNE LISTE

Član 32.

(1) Republička izborna komisija objavljuje zbirnu izbornu listu u "Službenom glasniku Republike Srbije", najkasnije do 30. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Zbirna izborna lista ističe se na vidnim mestima u naseljima, ulicama i na drugi način kojim se omogućava biračima da budu što bolje upoznati s proglašenim izbornim listama i kandidatima na njima.

(3) Zbirna izborna lista objavljuje se i u sredstvima javnog informisanja.

VI. PREDAJA IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKIM ODBORIMA PRE GLASANJA

A) Obezbeđivanje izbornog materijala

Član 33.

(1) Izborni materijal za sprovođenje izbora za narodne poslanike obezbeđuje Republička izborna komisija.

(2) Opštinska uprava blagovremeno obezbeđuje za svaki birački odbor, izuzev za biračke odbore u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija i za biračke odbore u inostranstvu:
- glasačku kutiju,
- paravane za glasanje,
- pribor za pisanje,
- pribor za pečaćenje (pečat i pečatni vosak) glasačkih kutija i drugog izbornog materijala,
- sprej za obeležavanje kažiprsta desne ruke birača i UV lampu,
- koverte za odlaganje glasačkih listića.

(3) Glasačku kutiju, paravane za glasanje, pribor za pisanje, pribor za pečaćenje (pečat i pečatni vosak) glasačkih kutija i drugog izbornog materijala, sprej, UV lampu i koverte za odlaganje glasačkih listića za biračke odbore na teritoriji Kosova i Metohije, kao i za biračke odbore u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija i za biračke odbore u inostranstvu obezbeđuje Republička izborna komisija.

(4) Opštinska uprava, Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova dužni su da blagovremeno obezbede prostor za bezbedno čuvanje izbornog materijala i da se staraju o tome da prostor koji je određen kao biračko mesto bude uređen na način koji je propisan Zakonom o izboru narodnih poslanika i otvoren za glasanje.

B) Izborni materijal koji se obezbeđuje za svaki birački odbor

Član 34.

Republička izborna komisija obezbeđuje sledeći izborni materijal za svaki birački odbor:

V) Predaja izbornog materijala posredstvom opštinske izborne komisije

Član 35.

(1) Štampani izborni materijal Koordinator Republičke izborne komisije preuzima u štampariji 7. maja 2008. godine.

(2) Za sprovođenje izbora na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i za sprovođenje izbora u inostranstvu štampani izborni materijal Koordinator Republičke izborne komisije preuzima u štampariji 5. maja 2008. godine.

(3) Koordinator Republičke izborne komisije predaje propisani izborni materijal opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji, Izbornoj komisiji grada Beograda i Gradskoj izbornoj komisiji u Nišu u sedištu upravnog okruga, najkasnije do 7. maja 2008. godine u 24,00 časa. O obavljenoj primopredaji izbornog materijala sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu (NP-16/2008).

(4) Opštinska, odnosno gradska izborna komisija, Izborna komisija grada Beograda i Gradska izborna komisija u Nišu primljeni materijal, zajedno s materijalom koji je obezbedila opštinska uprava (glasačke kutije, paravani za glasanje, pribor za pisanje, pribor za pečaćenje glasačkih kutija i drugog izbornog materijala, sprej, UV lampe i koverte za odlaganje glasačkih listića), predaje biračkim odborima, u sedištu opštine, odnosno grada, najkasnije do 8. maja 2008. godine u 24,00 časa. O obavljenoj primopredaji izbornog materijala sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu (NP-18/2008).

G) Predaja izbornog materijala neposredno biračkim odborima

Član 36.

(1) Koordinator Republičke izborne komisije predaje izborni materijal neposredno biračkim odborima unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija, u sedištu upravnog okruga na čijoj teritoriji se nalazi zavod. O obavljenoj primopredaji izbornog materijala sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu (NP-20/2008).

(2) Koordinator Republičke izborne komisije predaje izborni materijal za glasanje u inostranstvu neposredno biračkim odborima, u sedištu Ministarstva spoljnih poslova. O obavljenoj primopredaji izbornog materijala sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu (NP-21/2008).

(3) Birački odbori prenose izborni materijal na biračko mesto u inostranstvu na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka, a kojim je osigurana bezbednost izbornog materijala.

VII. PREDAJA IZBORNOG MATERIJALA REPUBLIČKOJ IZBORNOJ KOMISIJI POSLE GLASANJA

A) Predaja izbornog materijala posredstvom opštinske izborne komisije

Član 37.

(1) Pošto utvrdi rezultate glasanja na biračkom mestu, birački odbor bez odlaganja predaje opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji u zgradi opštine, odnosno grada, sav propisani izborni materijal (zapisnik o radu biračkog odbora, izvod iz biračkog spiska i poseban izvod iz biračkog spiska ako su na biračkom mestu glasali i birači koji se nalaze na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vežbi i koji izvršavaju obaveze u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije, kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije, zapečaćeni koverat u koji su stavljeni neupotrebljeni glasački listići, zapečaćeni koverat u koji su stavljeni nevažeći glasački listići, zapečaćeni koverat u koji su stavljeni važeći glasački listići, kao i potpisane potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta), o čemu se sastavlja zapisnik na propisanom obrascu (NP-23/2008).

(2) Izborni materijal koji se predaje opštinskoj, odnosno gradskoj izbornoj komisiji mora biti upakovan u posebne koverte. Na kovertama se ispisuje šta sadrže, a na kovertama koje sadrže glasačke listiće ispisuje se i broj glasačkih listića. Koverte moraju da budu zapečaćene.

(3) Zapisnik o radu biračkog odbora, izvod iz biračkog spiska i potvrde o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta, pakuju se odvojeno od ostalog izbornog materijala.

(4) Pošto preuzme izborni materijal od svih biračkih odbora, opštinska, odnosno gradska izborna komisija, preuzeti izborni materijal odmah predaje Koordinatoru Republičke izborne komisije, u sedištu upravnog okruga, o čemu se sastavlja zapisnik na propisanom obrascu (NP-24/2008).

B) Predaja izbornog materijala neposredno Koordinatoru Republičke izborne komisije

Član 38.

(1) Pošto utvrdi rezultate glasanja na biračkom mestu, birački odbor unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija predaje propisani izborni materijal neposredno Koordinatoru Republičke izborne komisije, u sedištu upravnog okruga, o čemu se sastavlja zapisnik na propisanom obrascu (NP-27/2008).

(2) Posle glasanja u inostranstvu birački odbor predaje propisani izborni materijal neposredno Koordinatoru Republičke izborne komisije u sedištu Republičke izborne komisije, na način koji je predviđen za dostavljanje diplomatskih pošiljki i tako da izborni materijal može da bude blagovremeno računarski obrađen radi saopštavanja rezultata izbora, o čemu se sastavlja zapisnik na propisanom obrascu (NP-28/2008).

VIII. SPROVOĐENJE IZBORA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

A) Uvod

Član 39.

Na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: KiM), kao delu Republike Srbije, glasanje će se obaviti na pojedinim određenim biračkim mestima na kojima su ispunjeni zakonski uslovi za sprovođenje izbora i na kojima su potpuno bezbedni svi učesnici u sprovođenju izbora i izborni materijal.

B) Biračka mesta na KiM

Član 40.

Biračka mesta na teritoriji KiM određuje Republička izborna komisija, na predlog načelnika upravnih okruga s teritorije KiM, najkasnije do 20. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

V) Primopredaja izbornog materijala na KiM

Član 41.

(1) Poslove primopredaje izbornog materijala između Republičke izborne komisije i biračkih odbora na teritoriji KiM, obavljaju radna tela.

(2) Radna tela nisu organi za sprovođenje izbora, već isključivo obavljaju poslove koji su predviđeni ovim uputstvom.

(3) Radna tela imaju pet članova.

(4) Republička izborna komisija imenuje članove radnih tela na predlog poslaničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini.

(5) Prilikom imenovanja članova radnih tela, Republička izborna komisija je dužna da vodi računa o zabranama iz člana 29. stav 4. i člana 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika.

(6) Republička izborna komisija je ovlašćena da imenuje novog člana radnog tela ako imenovani član radnog tela bude sprečen ili odsutan.

(7) Primopredaja izbornog materijala između Koordinatora Republičke izborne komisije i radnih tela, kako pre glasanja, tako i posle glasanja, obaviće se za sve opštine sa teritorije KiM u zgradi sedišta Kosovskomitrovačkog upravnog okruga u Kosovskoj Mitrovici.

(8) Koordinatori Republičke izborne komisije predaju radnim telima i izborni materijal koji obezbeđuje Republička izborna komisija i izborni materijal koji obezbeđuje opštinska uprava.

G) Primena ostalih propisa na teritoriji KiM

Član 42.

Na sve ostale radnje u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike na teritoriji KiM u svemu se primenjuju Zakon o izboru narodnih poslanika, drugi propisi i uputstva Republičke izborne komisije.

IX. STANDARDI ZA IZBORNI MATERIJAL

A) Glasačka kutija

Član 43.

Glasačka kutija izrađuje se prema standardima koje propisuje ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

B) Štampanje glasačkih listića

Član 44.

(1) Glasački listići za izbor narodnih poslanika štampaju se u Beogradu, u štampariji koju odredi Republička izborna komisija.

(2) Glasački listići štampaju se na hartiji koja je zaštićena vodenim žigom.

(3) Broj glasačkih listića koji se štampaju, njihov oblik, boju i njihov izgled utvrđuje Republička izborna komisija. Broj glasačkih listića koji se štampaju mora da bude jednak broju birača koji su upisani u birački spisak.

(4) Glasački listići za izbor narodnih poslanika, glasački listići za izbor odbornika u skupštinama gradova i glasački listići za izbor odbornika u skupštinama opština izrađuju se u različitim bojama.

(5) Pre početka štampanja glasačkih listića Republička izborna komisija utvrđuje broj rezervnih glasačkih listića, koji ne može biti veći od 1% od ukupnog broja birača. O broju rezervnih glasačkih listića Republička izborna komisija donosi rešenje koje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(6) Štampanje glasačkih listića nadzire Republička izborna komisija.

V) Priprema za štampanje glasačkih listića

Član 45.

(1) Tekst i izgled glasačkih listića utvrđuje Republička izborna komisija na predlog Radne grupe za štampanje izbornog materijala.

(2) Republička izborna komisija posle donošenja odluke o tekstu i izgledu glasačkog listića sačinjava uzorak glasačkog listića koji overava predsednik Republičke izborne komisije svojim potpisom i pečatom Republičke izborne komisije.

(3) Overeni uzorak glasačkog listića predaje se štampariji, koja na osnovu njega izrađuje grafičke ploče.

(4) Proces štampanja započinje u prisustvu ovlašćenih predstavnika Republičke izborne komisije i predstavnika predlagača kandidata stavljanjem grafičkih ploča u mašine za štampanje.

(5) Po puštanju u pogon štamparskih mašina, prvi primerci glasačkih listića se na licu mesta uništavaju sve dok se ne odštampa glasački listić koji zadovoljava optimalne grafičke standarde.

(6) Prvi odštampani glasački listić koji ispunjava optimalne grafičke standarde, predstavnik Republičke izborne komisije upoređuje sa overenim uzorkom glasačkog listića.

(7) Pošto utvrdi da je odštampani primerak glasačkog listića podudaran sa overenim uzorkom, predstavnik Republičke izborne komisije svojim potpisom odobrava štampanje glasačkih listića u utvrđenom broju primeraka.

(8) Odmah po završetku štampanja, komisija koju čine predstavnici Republičke izborne komisije, predlagača kandidata i štamparije uništava kompjutersku pripremu za izradu grafičkih ploča i grafičke ploče.

(9) O uništavanju kompjuterske pripreme i grafičkih ploča sastavlja se zapisnik, a uništene grafičke ploče se predaju Republičkoj izbornoj komisiji.

G. Pravo nadzora

Član 46.

(1) Štampanje glasačkih listića nadzire Republička izborna komisija preko svojih članova.

(2) Republička izborna komisija dužna je da obezbedi javnost štampanja glasačkih listića.

(3) Predstavnici podnosilaca izbornih lista imaju pravo da prisustvuju štampanju, brojanju i pakovanju glasačkih listića i dostavljanju glasačkih listića Republičkoj izbornoj komisiji, radnim telima i biračkim odborima.

(4) Republička izborna komisija je dužna da blagovremeno obavesti podnosioce izbornih lista o tome da njihovi predstavnici imaju pravo da prisustvuju štampanju, brojanju, pakovanju i dostavljanju glasačkih listića, kao i o tome gde se odvijaju i kad počinju te radnje.

X. UPOTREBA JEZIKA I PISAMA

Član 47.

(1) Tekst glasačkog listića i preostalog materijala za sprovođenje izbora štampa se na srpskom jeziku, ćirilicom.

(2) U opštinama u kojima je, na dan raspisivanja izbora, u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine, tekst Zbirne izborne liste, tekst glasačkog listića i tekst obrasca zapisnika o radu biračkog odbora štampaju se na srpskom jeziku i ćirilicom, a ispod tog teksta štampa se tekst na jeziku i pismu nacionalne manjine, u istom obliku i sa istom veličinom slova.

(3) Ako je u opštini, na dan raspisivanja izbora, u službenoj upotrebi više jezika nacionalnih manjina, tekst na jezicima nacionalnih manjina ispisuje se posle srpskog jezika, po azbučnom redu naziva jezika nacionalne manjine.

(4) Prevođenje izbornog materijala na jezik nacionalnih manjina obezbeđuje Republička izborna komisija.

XI. STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

Član 48.

(1) Statističku obradu podataka pri sprovođenju izbora za narodne poslanike obavlja Republički zavod za statistiku, na osnovu zapisnika o radu biračkih odbora, koje mu dostavlja Republička izborna komisija.

(2) Republički zavod za statistiku određuje lice koje će, po završetku glasanja, prisustvovati primopredaji izbornog materijala između biračkih odbora i opštinskih izbornih komisija, odnosno između Koordinatora Republičke izborne komisije i izvršiti logičko-računsku kontrolu podataka u zapisnicima o radu biračkih odbora, kao i pripremiti podatke o privremenim rezultatima izbora.

XII. PRAĆENJE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

A) Domaći posmatrači

Član 49.

(1) Domaće organizacije koje su registrovane za praćenje izbora i koje žele da prate rad organa za sprovođenje izbora (domaći posmatrači), podnose prijavu Republičkoj izbornoj komisiji, najkasnije do 30. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Prijava sadrži: naziv organizacije, broj posmatrača, ime i prezime posmatrača, JMBG, fotografiju posmatrača i područje praćenja rada organa za sprovođenje izbora.

(3) Uz prijavu se podnosi i akt o registraciji organizacije kod nadležnog organa.

(4) Republička izborna komisija može izdati ovlašćenja domaćim posmatračima, na osnovu kojih oni mogu da prate rad organa za sprovođenje izbora.

(5) Odluku o davanju saglasnosti domaćim posmatračima za praćenje rada organa za sprovođenje izbora, Republička izborna komisija donosi većinom glasova članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

B) Strani posmatrači

Član 50.

(1) Zainteresovani predstavnici stranih država, međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija, koji žele da prate rad organa za sprovođenje izbora (strani posmatrači), podnose prijavu Republičkoj izbornoj komisiji, najkasnije do 30. aprila 2008. godine u 24,00 časa.

(2) Prijava sadrži: naziv države, odnosno organizacije iz koje posmatrač dolazi, ime i prezime stranog posmatrača, broj putne isprave stranog posmatrača, njegovu fotografiju i vreme njegovog boravka u Republici Srbiji.

(3) Pošto pribavi mišljenje nadležnog državnog organa, Republička izborna komisija može izdati ovlašćenja stranim posmatračima, na osnovu kojih oni mogu da prate rad organa za sprovođenje izbora.

(4) Odluku o davanju saglasnosti stranim posmatračima za praćenje rada organa za sprovođenje izbora, Republička izborna komisija donosi većinom glasova članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

V) Identifikacione kartice i troškovi praćenja rada organa za sprovođenje izbora

Član 51.

(1) Republička izborna komisija izdaje domaćim i stranim posmatračima identifikacione kartice, koje sadrže podatke koji su neophodni, a koji se preuzimaju iz prijave.

(2) Posmatrači su dužni da identifikacione kartice nose na vidnom mestu.

(3) Troškove praćenja rada organa za sprovođenje izbora i troškove izdavanja identifikacionih kartica snose oni čiji posmatrači prate izbore.

G) Položaj posmatrača

Član 52.

(1) Republička izborna komisija dužna je da posmatračima, kojima je odobrila praćenje izbora, omogući nesmetano praćenje svake izborne radnje, i da u zapisnicima o svom radu konstatuje njihovo prisustvo.

(2) Birački odbor dužni su da posmatračima, kojima je Republička izborna komisija odobrila praćenje izbora, omoguće nesmetano praćenje svake izborne radnje i da u zapisnicima o svom radu konstatuju njihovo prisustvo.

(3) Posmatrači su dužni da postupaju po pravilima o održavanju reda na biračkom mestu.

(4) Republička izborna komisija ili birački odbor mogu da oduzmu posmatraču ovlašćenje i identifikacionu karticu ako se posmatrač ne pridržava pravila o održavanju reda na biračkom mestu, ako na biračkom mestu koristi pejdžer, mobilni telefon i druga sredstva veza i komunikacija, a posebno ako na bilo koji način pokuša da učestvuje u radu biračkog odbora.

(5) Posmatrači rada Republičke izborne komisije u sedištu Republičke izborne komisije dužni su da se kreću u okviru ovlašćenja koja su dobili od Republičke izborne komisije.

XIII. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Član 53.

(1) Sredstva za sprovođenje izbora obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

(2) Zahtev za dodelu sredstava, sa specifikacijom ukupnih troškova, Republička izborna komisija podnosi nadležnom republičkom organu.

(3) Sredstva za sprovođenje izbora mogu da se koriste za:
- rad organa za sprovođenje izbora,
- štampanje izbornog materijala,
- naknade članovima Republičke izborne komisije u stalnom i proširenom sastavu,
- naknade članovima biračkih odbora u inostranstvu i u ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija,
- naknade predsednicima, članovima i zamenicima članova biračkih odbora u stalnom sastavu koji su imenovani na predlog poslaničkih grupa,
- naknade članovima i zamenicima članova biračkih odbora u proširenom sastavu, koji su imenovani na predlog podnosilaca proglašenih izbornih lista za narodne poslanike;
- naknade za rad zaposlenih koji su angažovani da bi za Republičku izbornu komisiju obavljali stručne i druge poslove u vezi sa sprovođenjem izbora,
- naknade za dnevnice i putne troškove predsednika i članova Republičke izborne komisije i njihovih zamenika, kao i zaposlenih i drugih lica koja su angažovana u vezi sa sprovođenjem izbora,
- nabavku kancelarijskog i ostalog potrošnog materijala, - prikupljanje, statističku obradu i prezentaciju podataka,
- prevozničke, PTT, ugostiteljske i druge usluge.

(4) Nalogodavci za raspolaganje sredstvima su predsednik Republičke izborne komisije i sekretar Republičke izborne komisije. Oni su dužni da Republičkoj izbornoj komisiji podnose izveštaje o utrošenim sredstvima.

(5) Sredstava za naknadu dnevnica i putnih troškove isplaćuju se prema zakonu i drugim propisima i odlukama Republičke izborne komisije.

XIV. OBRASCI ZA SPROVOĐENJE POJEDINIH IZBORNIH RADNJI

Član 54.

Pojedine radnje pri sprovođenju izbora za narodne poslanike vršiće se prema obrascima koji su sastavni deo ovog uputstva:

XV. ČUVANJE IZBORNOG MATERIJALA

Član 55.

(1) Izvodi iz biračkog spiska i zapisnici o radu biračkih odbora i o radu Republičke izborne komisije čuvaju se trajno.

(2) Glasački listići i ostali izborni materijal čuvaju se četiri godine.

(3) Finansijski dokumenti čuvaju se u rokovima koji su utvrđeni propisima o čuvanju finansijskih dokumenata.

(4) Po isteku roka za čuvanje izbornog materijala, s materijalom se postupa u skladu s propisima o arhivskoj građi.

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 103/06).

Član 57.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasci